จังหวัดบุรีรัมย์ ขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

จังหวัดบุรีรัมย์ ขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน หวังเสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรในองค์กรและขยายสู่สังคม เร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานเปิดการประชุมโครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนับสนุนจาก สสส. จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน บังคับใช้เป็นการภายในของหน่วยงาน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งจะเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเป็นต้นแบบในการขยายสู่สังคมต่อไป
นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดแก่บุคลากรในองค์กรทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศ เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนเมื่อปี 2559 โดยให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดในการใช้รถใช้ถนน ตามมาตรการ 1ร 2ส 3ข และ 4ม (10รสขม) ได้แก่ (1ร) ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด (2ส) ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร/ไม่ขับรถย้อนเส้นทาง (3ข) คาดเข็มขัดนิรภัย/พกใบขับขี่/ไม่แซงในที่คับขัน และ (4ม) เมาไม่ขับ/สวมหมวกนิรภัย/มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย/ไม่ใช้มือถือขณะขับขี่ แต่ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ทั้งประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว นอกจากนี้พฤติกรรมการขับขี่ในการขับรถเร็ว เมาสุรา และไม่สวมหมวกนิรภัย ทำให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *