กระตุ้นคนไทยคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การคัดแยกขยะต้องเริ่มต้นจากประชาชน สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างจิตสำนึก โดยเริ่มต้นจากในบ้านของเราทุกคน เมื่อบ้านสะอาด หน้าบ้านก็ต้องสะอาดด้วย รวมถึงสถานที่สาธารณะ ที่ทำงาน ขอให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกกระทรวง ทุกหน่วยงานต้องช่วยกัน

ทั้งส่วนภูมิภาคและในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประเทศไทยสะอาด เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว การบริหารจัดการขยะต้องเริ่มต้นจากต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ขอให้ทุกคนนำไปปฏิบัติ และเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้กว้างขวางมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมภาคีประชารัฐ และจิตอาสาในเรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ครัวเรือนและในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ให้เกิดประโยชน์และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน รวมถึงการส่งเสริมจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจและเชิญชวนสมาชิกในบ้านร่วมกันแยกขยะ และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญและนำนโยบายเรื่องการบริหารจัดการขยะไปปฏิบัติในพื้นที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะให้มีความยั่งยืนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป และสุดท้ายขอขอบคุณทุกหน่วยงาน และประชาชนทุกคนที่ร่วมกันแยกขยะ และทำให้บ้านเมืองมีความสะอาด
ด้านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ประจำปีพ.ศ.2559-2560 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) โดยให้จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกำจัดปลายทางร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2559 และร้อยละ100 ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ มีการจัดตั้ง “จุดรวมขยะอันตราย” อย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 แห่ง และดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าว ภายใต้หลักการ “3Rs” คือ Reduce Reuse Recycle หรือ 3ซ คือ ใช้น้อยลง ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่” โดยให้เริ่มดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ส่วนราชการทุกแห่ง เพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลไปยังหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งให้รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยวถนนสายหลักและถนนสายรองในพื้นที่ ตลอดจนกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนการเก็บและขนขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *